18:30 ب.ظ - 20:00 ب.ظ

پرسش و پاسخ

توسط تمامی مدرسین

Location: استودیو تلویزیونی موسسه رسانه آرمانی

ارتباط موثر با مخاطب و هنرجویان می تواند ضامن موفقیت هر رویداد باشد و در این کارگاه آموزشی نیز توجه به هنرجویان و ایجاد زمان جهت پرسش و پاسخ و رفع ایرادات از نکات مهم و اساسی است.

اشتراک اجتماعی