17:00 ب.ظ - 18:30 ب.ظ

اجرای تلویزیونی و صحنه

مدرس فرناز علیپور - مدرس فن بیان، گویندگی و اجرا

Location: استودیو تلویزیونی موسسه رسانه آرمانی

در این دوره آموزشی سعی می گردد تا با آشنایی هنرجویان با علم و اصول اجرای هر نوع برنامه تلویزیونی، به آنان در جذب مخاطب، رضایت پدیری و کنترل استرس کمک شایانی نمود تا موفقیت خود را در این راه بیش از پیش به نمایش بگذارند.
مخاطب شناسی

اصول اجرای برنامه

اجرای برنامه تلویزیونی

اجرای برنامه های صحنه ای

اصول گویندگی

کنترل استرس

از سرفصل های آموزشی این دوره می باشد.

اشتراک اجتماعی